Par mums

Reģistrēti
Latvijas Republikas 
Biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2006.gada 02.jūnijā
ar Nr. 40008078391

BIEDRĪBAS “LATVIJAS SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU “DIREKTORU PADOME””
STATŪTI
(jaunā redakcija)

Apstiprināti 
2015.gada 15.decembrī
Biedru sapulcē prot.Nr.1

1. NOSAUKUMS
1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU “DIREKTORU PADOME”” (turpmāk tekstā – Biedrība).


2. BIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN TIESĪBAS
2.1. Biedrības mērķis un uzdevumi ir:
2.1.1. koordinēt un vadīt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanu valstī;
2.1.2. risināt jautājumus, kas saistīti ar Latvijas sporta skolu un sporta klubu darbību, pārstāvēt to intereses valsts institūcijās un citās organizācijās;
2.1.3. veicināt jaunatnes sporta attīstību un pilnveidot sporta sistēmu Latvijā;
2.1.4. popularizēt jaunatnes sportu valstī;
2.1.5. sekmēt sporta veidu attīstību Latvijā, sporta programmu realizēšanu, mācību procesa un metodiskā darba nepārtrauktību sporta iestādēs;
2.1.6. sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta sporta atbalstīšanai.
2.2. Biedrībai ir tiesības pārstāvēt sporta skolas, tai skaitā sporta klubus, valsts un starptautiskajās organizācijās, veikt jebkuru likumdošanā atļautu darbību Biedrības mērķu un uzdevumu izpildei.
2.3. Biedrība:
2.3.1. nosaka un kontrolē savas kompetences robežās ar jaunatnes sporta attīstību saistītos jautājumus, sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārpus tās;
2.3.2. likumdošanā noteiktajā kārtībā un apmēros pastāvīgi nosaka savas darbības virzienus, veic tā plānošanu un organizāciju, ienākumu sadali, atver kontus bankās, kārto grāmatvedības uzskaiti un lietvedību;


3. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


4. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Par Biedrības biedru var kļūt juridiskās personas - sporta skolas un sporta klubi, kuru darbība ir saistīta ar jaunatnes sportu vai realizē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. 
4.2. Lai kļūtu par Biedrības biedru, valdei ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums. Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.4. Ja valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā biedru nauda valdes noteiktajā kārtībā.
4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedrības sapulcei. Ja arī sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 
4.7.1. biedrs nav nomaksājis biedru naudu ilgāk kā sešus mēnešus;
4.7.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;
4.7.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.7.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai sporta ētiskajiem un morāles principiem.
4.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.


5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Biedrības biedram ir tiesības:
5.1.1. ar pilnvaroto pārstāvju starpniecību vai, ja nepieciešamība prasa, arī tieši piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās;
5.1.5. izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi ir:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. savlaicīgi paziņot valdei to personu vārdus, uzvārdus un personu kodus, kuri ir pilnvaroti pārstāvēt Biedrības biedru sapulcē, paziņojumam pievienojot attiecīgu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu;
5.2.5. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.


6. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
6.1. Ar sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.


7. BIEDRĪBAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Sapulcē ir tiesīgi piedalīties katrs Biedrības biedrs. Katram biedram sapulcē ir viena balss.
7.3. Kārtējā sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
7.4. Ārkārtas sapulce var tikt sasaukta pēc valdes, valdes priekšsēdētāja un revidenta iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Sapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību nosaka valde, ievērojot pieteikuma prasības.
7.6. Valdes pienākums ir izziņot Biedru sapulci rakstiski, telefoniski vai kā citādi, tā, lai Biedrības biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā 14 dienas pirms Sapulces sanākšanas.
7.7. Valdes sekretāra pienākums ir savlaicīgi sagatavot Biedru sapulces materiālus tā, lai Sapulce noritētu lietišķi, ar izdalītiem rakstiskiem informatīviem, bet jautājumu izlemšana tajā pēc iespējas notiktu balsojot par iepriekš sagatavotu lēmuma projektu variantiem.
7.8. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.9. Ja Sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. Visi balsojumi par personālijām ir aizklāti, izņemot gadījumus, ja par to nolemj vairāk kā puse no balsstiesīgajiem. 
7.11. Sapulci atklāj Priekšsēdētājs vai viņa uzdevumā pilnvarota persona un vada to līdz Sapulces vadītāja ievēlēšanai.
7.12. Sapulces sākuma daļā tiek ievēlēts arī protokolists, redakcijas komisija, balsu skaitītāji, tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.
7.13. Sapulces priekšsēdētāja pienākums ir precizēt reglamenta noteikumus īpaši skaidri. Valdes pienākums ir Biedru sapulcē obligāti izlemjamos jautājumus vienmērīgi sadalīt Sapulces ciklos tā, lai Sapulces darbs nebūtu pārslogots.
7.14. Sapulces norise tiek protokolēta. Protokolā norāda:
7.14.1. biedrības nosaukumu;
7.14.2. institūciju (personu), kura sasauc biedru sapulci
7.14.3. biedru sapulces norises vietu un laiku;
7.14.4. laiku, kad biedriem paziņots par biedru sapulces sasaukšanu, un paziņošanas veidu,
7.14.5. biedrības kopējo biedru skaitu un, ja sapulcē saskaņā ar biedrības statūtiem, piedalās biedru pārstāvji, - biedru pārstāvju kopējo skaitu, kāds nepieciešams, lai būtu pārstāvēti visi biedri,
7.14.6. sapulcē klātesošo biedru (biedru pārstāvju skaitu,
7.14.7. darba kārtības jautājumus,
7.14.8. darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu,
7.14.9. balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu „par” vai „pret” par katru lēmumu,
7.14.10. pieņemtos lēmumus.
7.15. Sapulces protokolu paraksta Sapulces vadītājs, sekretārs. 
7.16. Sapulces protokoli biedriem ir atklāti dokumenti. Tie glabājas Biedrības lietā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams uzņēmumu reģistrā.
7.17. Par Biedru sapulces lēmumiem var sniegt sūdzību tiesā, likumā noteiktajā kārtībā. 
7.18. Biedrības biedru sapulce:
7.18.1. apstiprina Biedrības statūtus un grozījumus tajos ar 2/3 klātesošo biedru balsu vairākumu;
7.18.2. ievēl Valdi un revidentu uz trīs gadiem;
7.18.4. izslēgts ar Biedru sapulces 2012.gada 6. jūnija lēmumu;
7.18.5. nosaka biedru naudas apjomus;
7.18.6. lemj par sūdzībām par valdi un revidentu, nepieciešamības gadījumā atceļ tos no amatiem;
7.18.7. pieņem lēmumu par pašlikvidāciju; 
7.18.8. pieņem lēmumus par speciālo fondu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
7.18.9. lemj par citiem jautājumiem, ko valde nolemj nodot Biedru sapulcei.


8. BIEDRĪBAS VALDE
8.1. Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no piecpadsmit valdes locekļiem: valdes priekšsēdētāja, diviem priekšsēdētāja vietniekiem, atbildīgā sekretāra un  vienpadsmit valdes locekļiem.
8.2. Valdi ievēl Sapulcē uz trīs gadiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, divus priekšsēdētāja vietniekus un atbildīgo sekretāru, kuri organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Sapulces kompetencē.
8.4. Valdes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un atbildīgais sekretārs ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi kopā ar diviem citiem valdes locekļiem.
8.5. Par visiem grozījumiem valdes sastāvā vai paraksta tiesībās Biedrībā jāziņo nedēļas laikā Uzņēmuma reģistram.
8.6. Biedrības valde:
8.6.1. nodrošina Biedru sapulces lēmumu izpildi;
8.6.2. vada un pārzin Biedrības lietas, kas nav sapulces kompetencē;
8.6.3. pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un sapulces lēmumiem;
8.6.4. kārto izdevumus Biedrības budžeta ietvaros;
8.6.5. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
8.6.6. nosaka darbinieku skaitlisko sastāvu, kā arī darba samaksas apmēru, vadoties no veicamo darbu apjoma;
8.6.7. iesniedz Sapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
8.6.8. izlemj citus ikdienas jautājumus.
8.7. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Valdes sēdes sasauc priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieki.
8.8. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. 
8.9. Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes gadījumā – priekšsēdētāja vietnieka, kuram ir nodotas pilnvaras.
8.10. Valdes lēmumi tiek noformēti sēdes protokola veidā.
8.11. Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņš par pieņemto lēmumu nav atbildīgs, tomēr pieņemtais lēmums viņam ir jāpilda. Šī valdes locekļa atsevišķās domas pēc viņa pieprasījuma ieraksta valdes sēdes protokolā.
8.12. Protokolā ir jāuzrāda, kā katrā gadījumā ir balsojuši Valdes locekļi.
8.13. Protokolu paraksta valdes sēdes vadītājs un protokolists, tas glabājas Biedrības lietā.
8.14. Valdes sēdes protokols ir Biedrības biedriem atklāts dokuments.


9. BIEDRĪBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS UN VIŅA VIETNIEKI
9.1. Biedrības priekšsēdētāju (valdes priekšsēdētāju) ievēl Valde uz Valdes pilnvaru termiņu.
9.2. Priekšsēdētājam atsakoties no amata vai viņa rīcības nespējas gadījumā, Priekšsēdētāja amatu līdz kārtējai Sapulcei izpilda viens no priekšsēdētāja vietniekiem, kuram ir nodotas pilnvaras.
9.3. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības:
9.3.1. oficiāli pārstāvēt Biedrību Latvijas, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās;
9.3.2. sastādīt un parakstīt Biedrības vārdā nodomu protokolus un sadarbības līgumus, kuri pēc tam apstiprināmi Valdē;
9.3.3. pieprasīt un saņemt visu nepieciešamo informāciju no Biedrības institūcijām;
9.3.4. iekļaut Sapulces vai valdes sēdes dienas kārtībā neparedzētus jautājumus;
9.3.5. sasaukt Sapulces vai valdes sēdes, ieteikt to darba kārtību un vadīt tās;
9.3.6. vienpersoniski pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma vienreizēju iegūšanu, apstiprināšanu vai atsavināšanu līdz 500,-EUR (pieci simti euro);
9.4. Valdes priekšsēdētājs:
9.4.1. pieņem darbā algotas amatpersonas (grāmatvedi, u.c.), slēdz darba līgumus ar viņiem;
9.4.2. reprezentē Biedrību attiecībās ar Latvijas un ārvalstu institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;
9.4.3. rūpējās par Biedrības reputāciju, patstāvīgi izvēloties laiku un veidu, kā to saglabāt un vairot;
9.4.4. pārrauga notikumus Biedrībā un izvērtē to atbilstību statūtiem, Sapulču lēmumiem un Biedrības darbības mērķiem;
9.4.5. izsaka attieksmi gadījumos, kad viņš to uzskat par vēlamu vai nepieciešamu.
9.5. Valdes priekšsēdētāja vietnieki aizvieto priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pēc attiecīgās pilnvaras kārto juridiskos, saimnieciskos jautājumus;


10. BIEDRĪBAS REVIDENTS
10.1. Biedrības saimnieciskās, finansiālās un citas darbības kontroli veic tās revidents.
10.2. Biedrības revidentu ievēl Biedru sapulce.
10.3. Biedrības revidents nevar būt tās valdes loceklis.
10.4. Biedrības revidents:
10.4.1. dod atsauksmi par vadības institūciju darbību;
10.4.2. sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
10.4.5. veic citus Biedru sapulču uzticētos uzdevumus.
10.5. Revidents veic revīziju Sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.6. Revidentam ir visas ar Latvijas likumiem piešķirtās tiesības veikt revīziju.
10.7. Revidenta pilnvaru termiņš ir trīs gadi.


11. BIEDRĪBAS FINANSU LĪDZEKĻU IEGŪŠANAS UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA
11.1. Biedrības līdzekļus veido:
11.1.1. ikgadējā  biedru maksa;
11.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
11.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
11.1.4. citi ienākumi.
11.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar Biedru sapulces vai valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
11.2.1. Biedrības mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;
11.2.2. darbinieku algošanai;
11.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saitīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
11.3. Par Biedrības līdzekļu pareizu izmantošanu atbild priekšsēdētājs un valde, bet par kontroli – Revidents.


12.BIEDRĪBAS PAŠLIKVIDĀCIJA
12.1. Biedrības pašlikvidāciju veic saskaņā ar Biedru sapulces lēmumu iecelta likvidācijas komisija trīs cilvēku sastāvā. Likvidācijas komisiju vada tās priekšsēdētājs.
12.2. Biedrības pašlikvidācija notiek Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā.